POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WOOOPIT

Spółka Kooorier Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000672116, REGON: 367005295, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, będąca operatorem (dalej: "Właściciel" lub "Administrator") systemu WOOOPIT (dalej: "Aplikacja"), jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników systemu. Administrator przechowuje oraz przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkowników Aplikacji WOOOPIT w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) na potrzeby realizacji zamówień. Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich narzędzi, w szczególności instalacji certyfikatów SSL, szyfrowania haseł w bazie danych, przeprowadzania okresowych audytów bezpieczeństwa systemu oraz zachowania należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych i adresowych oraz w celu zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji WOOOPIT, zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa. Każdy Użytkownik w momencie Rejestracji lub w momencie składania zamówienia bez rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji jego danych osobowych i adresowych oraz przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ww. danych w określonym zakresie przez Właściciela. Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych udostępnionych w trakcie Rejestracji i później, w momencie złożenia zamówienia lub dodawania lub uaktualniania książki adresowej.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zapoznanie się z Aplikacją nie wymaga Rejestracji Użytkownika ani podania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Warunkiem korzystania z Aplikacji, a tym samym świadczenia usługi drogą elektroniczną, jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.

§2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Aplikacji - cele

 1. Dane, o których mowa w § 1 ust. 2, są gromadzone w procesie Rejestracji Użytkownika w celu: świadczenia przez Właściciela Aplikacji usług dostępnych za pomocą Aplikacji, tj. prowadzenie Konta Użytkownika, udostępnienie Użytkownikom Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji, pośredniczenia przy zawieraniu umów pomiędzy danym Użytkownikiem a daną Restauracją-Usługodawcą, oferującym za pomocą Aplikacji swoje produkty oraz udostępnianie poprzez Aplikację treści ofert przekazywanych przez Usługodawców, wykonywania przez Właściciela zobowiązań prawno-księgowych związanych z świadczeniem usług w ramach Aplikacji, przekazywania Restauracjom-Usługodawcom niezbędnych danych do wykonania umowy, wysyłania Użytkownikom Aplikacji powiadomień systemowych oraz powiadomień o statusie ich zamówień. Przekazujemy dane osobowe użytkownika niezbędne do realizacji płatności operatorom płatności - Dotpay i PayU.
 2. W trakcie procesu Rejestracji lub w momencie składania zamówienia bez rejestracji Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie przez Administratora danych osobowych i adresowych, o których mowa w § 1 ust. 2, w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub zgodnego z popytem kształtowania ofert.
 3. Zgoda na wykorzystywanie i przechowywanie przez Administratora danych osobowych w celach komercyjnych jest dobrowolna. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, odznaczając odpowiednie pole w ustawieniach Profilu Użytkownika lub kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

§3. Zmiana danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, zaktualizowania oraz usunięcia swoich danych udostępnionych w Aplikacji.
 2. Wgląd i aktualizacja danych lub ich usunięcie przez Użytkownika, możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta lub poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na adres e-mail: contact@wooopit.com

§4. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem Aplikacji WOOOPIT lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe i adresowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości.
 2. Użytkownik, zgodnie z Regulaminem Aplikacji WOOOPIT, zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych udostępnionych przez Użytkowników.
 4. W stosunku do przedsiębiorców oraz osób/podmiotów, których dane są ogólnie dostępne, przepisy niniejszej Polityki Prywatności nie znajdą zastosowania.

§5. Rejestracja zbioru danych osobowych

Administrator systemu dopełnił obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§6. Pliki cookies

Aplikacja wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, tj. pliki o niewielkim rozmiarze, z informacjami Właściciela, które zapisywane zostają na urządzeniach mobilnych/przeglądarkach web Użytkownika, w celu ułatwienia Użytkownikom interakcji z systemem.

§7. Procedury w przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby niepowołane

W przypadku wykrycia przez Administratora naruszenia zabezpieczeń serwisu i/lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkowników przez osoby niepowołane, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia poszkodowanych Użytkowników i podjęcia wszelkich działań mających na celu przywrócenie odpowiednich zabezpieczeń.

§8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

Data ostatniej aktualizacji: 5.06.2018r.