POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WOOOPIT

Spółka Wooopit Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000672116, REGON: 367005295, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, będąca operatorem (dalej: "Właściciel" lub "Administrator") systemu WOOOPIT (dalej: "Aplikacja"), jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników systemu. Administrator przechowuje, przetwarza oraz wykorzystuje wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników Aplikacji WOOOPIT w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich narzędzi, w szczególności instalacji certyfikatów SSL, szyfrowania haseł w bazie danych, przeprowadzania okresowych audytów bezpieczeństwa systemu oraz zachowania należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych i adresowych oraz w celu zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji WOOOPIT, zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa. Każdy Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji jego danych osobowych i adresowych oraz przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ww. danych w określonym zakresie przez Właściciela. Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych udostępnionych w trakcie Rejestracji do Aplikacji.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zapoznanie się z Aplikacją nie wymaga Rejestracji Użytkownika ani podania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Warunkiem korzystania z Aplikacji, a tym samym świadczenia usługi drogą elektroniczną, jest bezpłatna Rejestracja Użytkownika, w trakcie której Użytkownik podaje następujące dane osobowe i adresowe: a) imię i nazwisko (w odniesieniu do przedsiębiorców również firma, pod jaką działają), b) adres e-mail, c) adres zamieszkania, tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy (w odniesieniu do przedsiębiorców – adres siedziby), d) hasło, tj. ciąg znaków (cyfry, litery, znaki specjalne), dowolnie wybrane i podane przez Użytkownika, niewidoczne i zaszyfrowane, e) danych rejestrowych firmy (dla przedsiębiorców).
 3. Brak podania danych osobowych i adresowych, o których mowa w § 2 ust.1, uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.

§2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Aplikacji - cele

 1. Dane, o których mowa w § 1 ust. 2, są gromadzone w procesie Rejestracji Użytkownika w celu: świadczenia przez Właściciela Aplikacji usług dostępnych za pomocą Aplikacji, tj. prowadzenie Konta Użytkownika, udostępnienie Użytkownikom Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji, pośredniczenia przy zawieraniu umów pomiędzy danym Użytkownikiem a daną Restauracją-Usługodawcą, oferującym za pomocą Aplikacji swoje produkty oraz udostępnianie poprzez Aplikację treści ofert przekazywanych przez Usługodawców, wykonywania przez Właściciela zobowiązań prawno-księgowych związanych z świadczeniem usług w ramach Aplikacji, przekazywania Restauracjom-Usługodawcom niezbędnych danych do wykonania umowy, wysyłania Użytkownikom Aplikacji powiadomień systemowych oraz powiadomień o statusie ich zamówień.
 2. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie przez Administratora danych osobowych i adresowych, o których mowa w § 1 ust. 2, w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub zgodnego z popytem kształtowania ofert.
 3. Zgoda na wykorzystywanie i przechowywanie przez Administratora danych osobowych w celach komercyjnych jest dobrowolna. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swą zgodę, wysyłając e-mail na adres: contact@wooopit.com.

§3. Zmiana danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, zaktualizowania oraz usunięcia swoich danych udostępnionych w trakcie Rejestracji do Aplikacji.
 2. Użytkownik Aplikacji ma obowiązek aktualizować dane, o których mowa w § 1 ust. 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zmiany.
 3. W przypadku braku dokonania aktualizacji danych przez Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 3, Właściciel może zwiesić Konto Użytkownika do czasu aktualizacji.
 4. Wgląd, poprawa, zmiana, aktualizacja danych przez Użytkownika, o których mowa w § 3 ust. 2, możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta.
 5. Użytkownik przesyła Administratorowi prośbę o usunięcie danych z Konta na adres e-mail: contact@wooopit.com.

§4. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem Aplikacji WOOOPIT lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe i adresowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości.
 2. Użytkownik, zgodnie z Regulaminem Aplikacji WOOOPIT, zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych udostępnionych przez Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez osoby trzecie, które w Aplikacji zamieszają linki zewnętrzne, po których Użytkownik może przejść na inną stronę web.
 5. W stosunku do przedsiębiorców oraz osób/podmiotów, których dane są ogólnie dostępne, przepisy niniejszej Polityki Prywatności nie znajdą zastosowania.

§5. Rejestracja zbioru danych osobowych

Administrator systemu dopełnił obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§6. Pliki cookies

Aplikacja wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, tj. pliki o niewielkim rozmiarze, z informacjami Właściciela, które zapisywane zostają na urządzeniach mobilnych/przeglądarkach web Użytkownika, w celu ułatwienia Użytkownikom interakcji z systemem.